Welkom op de website van de VASR

De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede in rechtsvergelijkend perspectief. Deze onderwerpen worden veelal benaderd als deelgebied (hetzij via specifieke aansprakelijkheden, hetzij als onderdeel van vermogensrecht). Naar de mening van de oprichters bestaat de behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan relevante rechtsontwikkelingen in het buitenland.


Beoogd wordt om ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen, om nog niet of onvoldoende ontgonnen terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht te verkennen en om te bezien hoe de verschillende ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zich tot elkaar verhouden.


De Vereniging richt zich op geïnteresseerden in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, vanuit de praktijk en/of wetenschap. Het bestuur stelt zich tot doel naast meer algemene bijeenkomsten, waarbij pre-adviezen worden gepresenteerd, kleinere bijeenkomsten voor leden te organiseren rond bepaalde thema's of doelgroepen.

 

 

 

 

 

 

 

Najaarsbijeenkomst VASR vrijdag 20 november 2020

 

 

Preadvies van hoogleraar Burgerlijk Recht Mr. A.G. Castermans

en mr. G. Snijders over

“De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht”.

 

Beste leden,

Op vrijdag 20 november 2020 vindt vanaf 14:00 uur via digitale weg de najaarsbijeenkomst plaats, waarbij door mrs. Castermans en Snijders lezingen zullen worden gegeven over het onderwerp “de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht”. Referent zal mr. Verbruggen zijn.

 

Alex Castermans is hoogleraar  burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden en visiting professor aan Universiteit Parijs II. Gerbrant Snijders is raadsheer in de Hoge Raad en staatsraad in buitengewone dienst in de Raad van State.

Mr Snijders zal inzoomen op het onderscheid publiekrecht/privaatrecht, voor zover vallend binnen het bereik van het onderwerp ‘de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Aan de orde komen achtereenvolgens de betekenis van die beide begrippen en het onderscheid daartussen, en de verschillende gevolgen die een vermenging van beide soorten van recht kan hebben. Centrale stelling is dat die gevolgen steeds zeer sterk afhangen van de context. Dat zal worden geïllustreerd aan de hand van een reeks van verschillende gevallen. Als het goed is, geven die illustraties ook inzicht in de te volgen werkwijze als die vermenging zich voordoet.

 

Onder de vlag van ‘de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht' gaat prof. Castermans in op het werken met open normen door de civiele rechter enerzijds en anderzijds de verhouding tussen zelfregulering en overheidsregulering en tussen publiek- en privaatrecht. Het preadvies vormt een drieluik. Het eerste deel beschrijft het uitgangspunt dat de wetgever niet kan voorzien in regels voor elk denkbaar geval en dat hij de civiele rechter heeft toevertrouwd die regels te vinden, met als instrument de open norm. Het vervolg gaat over de grenzen aan tet werken met open normen. Het tweede deel onderzoekt hoe het gebruik van een open normen zich verhoudt tot het grondwettelijk toetsingsverbod (artikel 120 Gw). Het derde deel verkent de haken en ogen verbonden aan het gebruik van gedragscodes (zelfregulering) bij het invullen van open normen.

 

Paul Verbruggen is Universitair Hoofddocent te Tilburg en tevens houder van de TPR-wisselleerstoel aan de KU Leuven. Zijn NWO Veni project betreft de thematiek waarover de preadviseurs schrijven.

 

Deze lezingen zullen worden voorafgegaan door een korte huishoudelijke vergadering waarin de jaarstukken 2019 en het verslag van de kascommissie aan de orde komen, evenals de samenstelling van de kascommissie voor 2020. Bijgaand treft u de jaarrekening 2019 aan. De definitieve agenda volgt nog.

Vanwege de Corona pandemie zal de bijeenkomst per videoconferentie worden gehouden.

De bijeenkomst start om 14.00 uur duurt tot circa 16.30 uur.

Voor advocaten is nog van belang dat per 1 januari 2010 de Verordening op de Vakbekwaamheid van kracht. Deze Verordening geeft (Nederlandse) advocaten meer ruimte om opleidingspunten te behalen in het kader van de vakbekwaamheid. Kort gezegd mag de advocaat op de voet van art. 4 en 5 van de Regeling Vakbekwaamheid zelf beoordelen of een cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt en in aanmerking komt voor een puntentoekenning. Het bestuur zou zich kunnen voorstellen dat de door haar genoemde bijeenkomsten aan deze vakbekwaamheidseisen voldoen. Om aan te kunnen tonen dat u de bijeenkomst heeft gevolgd, vragen wij u binnen een half uur na afloop van de bijeenkomst een mail te sturen aan secretariaat@vasr.nl. In deze mail moet u bevestigen dat u het gehele inhoudelijke deel van de bijeenkomst heeft bijgewoond. Het is aan te bevelen dat u tevens het programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt. De Vereniging is zelf geen opleidingsinstituut en kan dus ook geen punten toekennen.

U kunt u op de gebruikelijke wijze via het e-mailadres secretariaat@vasr.nl  aanmelden voor het bijwonen van de najaarsvergadering. Voor de vergadering zult u de link voor de vergadering ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Chris van Dijk

Secretaris VASR

secretariaat@vasr.nl