Welkom op de website van de VASR

De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede in rechtsvergelijkend perspectief. Deze onderwerpen worden veelal benaderd als deelgebied (hetzij via specifieke aansprakelijkheden, hetzij als onderdeel van vermogensrecht). Naar de mening van de oprichters bestaat de behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan relevante rechtsontwikkelingen in het buitenland.


Beoogd wordt om ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen, om nog niet of onvoldoende ontgonnen terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht te verkennen en om te bezien hoe de verschillende ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zich tot elkaar verhouden.


De Vereniging richt zich op geïnteresseerden in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, vanuit de praktijk en/of wetenschap. Het bestuur stelt zich tot doel naast meer algemene bijeenkomsten, waarbij pre-adviezen worden gepresenteerd, kleinere bijeenkomsten voor leden te organiseren rond bepaalde thema's of doelgroepen.

 

  

 

Bestel leden,

 

Zoals u waarschijnlijk al zult hebben verwacht, zal de voorjaarsbijeenkomst op 19 mei 2020 in verband met de Corona-uitbraak helaas geen doorgang kunnen vinden. Deze bijeenkomst wordt doorgeschoven naar het najaar 2020. Zodra een concrete datum voor deze bijeenkomst is bepaald, berichten wij u daar vanzelfsprekend over.

 

Wel kunnen wij u alvast nader informeren over de inhoud van de pre-adviezen voor deze bijeenkomst.

 

Prof. Mr. A.G. Castermans:

Onder de vlag van ‘de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht' gaat prof. Castermans in op het werken met open normen door de civiele rechter enerzijds en anderzijds de verhouding tussen zelfregulering en overheidsregulering en tussen publiek- en privaatrecht. Het preadvies vormt een drieluik. Het eerste deel beschrijft het uitgangspunt dat de wetgever niet kan voorzien in regels voor elk denkbaar geval en dat hij de civiele rechter heeft toevertrouwd die regels te vinden, met als instrument de open norm. Het vervolg gaat over de grenzen aan tet werken met open normen. Het tweede deel onderzoekt hoe het gebruik van een open normen zich verhoudt tot het grondwettelijk toetsingsverbod (artikel 120 Gw). Het derde deel verkent de haken en ogen verbonden aan het gebruik van gedragscodes (zelfregulering) bij het invullen van open normen.

 

Mr. G. Snijders:

Mr Snijders zal inzoomen op het onderscheid publiekrecht/privaatrecht, voor zover vallend binnen het bereik van het onderwerp ‘de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Aan de orde komen achtereenvolgens de betekenis van die beide begrippen en het onderscheid daartussen, en de verschillende gevolgen die een vermenging van beide soorten van recht kan hebben. Centrale stelling is dat die gevolgen steeds zeer sterk afhangen van de context. Dat zal worden geïllustreerd aan de hand van een reeks van verschillende gevallen. Als het goed is, geven die illustraties ook inzicht in de te volgen werkwijze als die vermenging zich voordoet.

 

Voorts kunnen wij u alvast melden dat voor het voorjaar 2021 een bijeenkomst over het thema “Het Schadebegrip” gepland wordt.