Welkom op de website van de VASR

De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede in rechtsvergelijkend perspectief. Deze onderwerpen worden veelal benaderd als deelgebied (hetzij via specifieke aansprakelijkheden, hetzij als onderdeel van vermogensrecht). Naar de mening van de oprichters bestaat de behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan relevante rechtsontwikkelingen in het buitenland.


Beoogd wordt om ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen, om nog niet of onvoldoende ontgonnen terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht te verkennen en om te bezien hoe de verschillende ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zich tot elkaar verhouden.


De Vereniging richt zich op geïnteresseerden in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, vanuit de praktijk en/of wetenschap. Het bestuur stelt zich tot doel naast meer algemene bijeenkomsten, waarbij pre-adviezen worden gepresenteerd, kleinere bijeenkomsten voor leden te organiseren rond bepaalde thema's of doelgroepen. 

 

 

 

Bijzondere bijeenkomst VASR

donderdag 18 januari 2018 om 13.00 uur

Universiteit van Amsterdam

Geachte leden,

 

Namens het bestuur heb ik de eer en het genoegen u uit te nodigen voor een bijzondere bijeenkomst van de VASR die zal plaatshebben  te Amsterdam..

 

Het betreft de wereldwijde officiële eerste presentatie van de ‘Principles on Climate Obligations of Enterprises’ door een keur van (inter)nationale topexperts.De principles (hierna Climate Principles for Enterprises) beogen de juridische verplichtingen van bedrijven en grote beleggers met het oog op klimaatverandering in kaart te brengen. Ze zijn de opvolger van de Oslo Principle (http://globaljustice.macmillan.yale.edu/sites/default/files/files/OsloPrinciples.pdf), die in maart 2015 in Londen wereldkundig zijn gemaakt. De Climate Principles for Enterprises zijn geschreven door een groep juridische deskundigen uit vijf continenten. De Principles worden onderschreven door 36 vooraanstaande deskundigen van alle continenten, waaronder gepensioneerde en nog actieve hoge rechters uit vijf continenten.

.

De Climate Principles for Enterprises zijn gebaseerd op de interpretatie van de Expert Group van het bestaande recht (onder meer mensenrechten, aansprakelijkheids- en milieurecht, internationale verdragen en een keur van codes of governance en conduct). Ze beogen een bijdrage te leveren aan het voorkomen dat de kritische grens van (in elk geval) meer dan 2 graden Celsius opwarming van de aarde wordt overschreden; ze hebben geen betrekking op eventuele schadevergoeding. Met deze Principles wordt beoogd een gelijk speelveld van bedrijven te creëren, rekening houdend met bestaande verschillen tussen ondernemingen en de aard van de betrokken ondernemingen (louter lokaal of multi-nationaal).

 

Het onderwerp lijkt misschien ver weg, dat is het niet. Wereldwijd worden procedures voorbereid tegen overheden en bedrijven. Het is onverstandig deze af te wachten. Beter is na te denken over de al bestaande verplichtingen; de principles doen dat. Daarom is de bijeenkomst niet alleen maatschappelijk en juridisch interessant. Zowel voor bedrijven, verzekeraars, financiële instellingen en grote beleggers is een must over hun juridische verplichtingen na te (gaan) denken. Dat geldt ook voor hun adviseurs zoals advocaten.

 

Het programma ziet er als volgt uit: Geert Corstens, de vorige President van de Hoge Raad, zal spreken over de rol van de rechter; Mark Campanale, oprichter en executive director van het Carbon Tracker Initiative en Nathan Fabian, director Policy and Research of UN PRI (Principles for Responsible Investment) zullen de Principles belichten vanuit hun optiek. Vervolgens zullen drie leden van de Expert Group ingaan op de kernelementen van de Climate Principles for Enterprises: Brian Preston (Chief Judge, Land and Environment Court of New-South Wales, Australia), Philip Sutherland (Professor of Mercantile Law at the University of Stellenbosch, South Africa) en onze voorzitter Jaap Spier (oud Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, buitengewoon hoogleraar global challenges aan de Universiteit van Amsterdam PPLE (=Politics, Psychology, Law and Economics) College en de Universiteit van Stellenbosch)  Hierna zal ruim gelegenheid bestaan voor discussie. De bijeenkomst zal rond 17.00 uur worden afgesloten met een borrel.

 

De bijeenkomst zal op 18 januari om 13.00 uur in één van de zalen van  de Universiteit van Amsterdam plaatsvinden. Gegevens over de precieze locatie zullen tijdig aan de leden die zich hebben opgegeven worden verstrekt. Uiteraard is de toegang voor leden gratis.

 

Vanwege het unieke karakter van de bijeenkomst heeft het bestuur besloten dat deze ook voor niet leden tegen betaling toegankelijk is. Niet leden uit advocatuur en bedrijfsleden zullen € 75 moeten betalen voor de toegang en niet leden van universiteiten € 50.

 

Leden zullen gratis een boekje krijgen waarin de ’Principles on Climate Obligations of Enterprises’ worden besproken. Niet leden krijgen dit boekje na betaling en inschrijving.

 

Indien u belangstelling hebt voor het bijwonen van deze bijzondere bijeenkomst raadt het bestuur u aan om u spoedig op te geven. Zij verwacht naast vele leden ook vele niet leden. De natuurlijke grens van het aantal mensen dat kan komen wordt bepaald door de capaciteit van de accommodatie. Indien deze wordt overschreden zullen eerdere inschrijvingen voor latere gaan.

 

U kunt zich opgeven via het secretariaat van onze verenigingsecretariaat@vasr.nl

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Chris van Dijk

secretaris

 

 


 

De afgelopen tijd zijn wij als bestuur bezig geweest om te onderzoeken of bepaalde zaken binnen onze vereniging verbeterd kunnen worden. Het innen van de contributie, een jaarlijks terugkerende, tijdrovende taak, is hierbij aan bod gekomen, en wij zijn van mening dat wij dit moeten professionaliseren. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributie voor grote en kleine verenigingen. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. Voor zowel u als de vereniging levert dit veel voordelen op. Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak.

 

Wat gaat er veranderen 
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail en/of per post zal ClubCollect namens onze vereniging betaalverzoeken sturen. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke wijze u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

 

Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens onze vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen door ClubCollect nooit met derden worden gedeeld, noch worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

 

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kunt u altijd terecht bij de penningmeester. Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn, staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd voor open.